Diecezję Świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli "Totus Tuus Poloniae Populus", dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r.
Diecezja Świdnicka należy do Metropolii Wrocławskiej.
Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik. 

1. PERSONALIA

Pasterzem diecezji i jej pierwszym biskupem jest JE ksiądz biskup prof. dr hab. Ignacy Dec (ur. 27.07.1944 r., święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu 21.06.1969 r., konsekrowany na biskupa 25.03.2004 r. w Świdnicy).
Biskupa diecezjalnego wspiera w jego posługiwaniu wikariusz generalny - ks. biskup dr Adam Bałabuch (konsekrowany na biskupa pomocniczego 8.05.2008 r.) oraz:
ks. mgr Edward Szajda - wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów, ks. dr Stanisław Chomiak - wikariusz biskupi ds. sakramentów oraz ks. dr Marek Korgul - wikariusz biskupi ds. katechezy.
Na urząd kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej został powołany ks. prałat dr Stanisław Chomiak.
Funkcję notariusza Kurii Biskupiej pełnią ks. dr Daniel Marcinkiewicz oraz ks. mgr lic. Jarosław Żmuda.


2. TERYTORIUM

Powierzchnia diecezji świdnickiej wynosi ok. 4.000 km2. Jej terytorium zostało wyłączone z archidiecezji wrocławskiej - 13 dekanatów (region kłodzki) i z diecezji legnickiej - 8 dekanatów (region wałbrzyski). Sąsiaduje z Czechami. Aktualnie diecezja jest podzielona na 24 dekanaty, które obejmują 190 parafii. 

3. LUDNOŚĆ

Liczba ludności zamieszkującej teren diecezji świdnickiej wynosi ok. 680.000, w tym katolików ok. 630 000. Jest to ludność przede wszystkim napływowa, która przybyła tu po II wojnie światowej, przede wszystkim ze Wschodu. Sporą część ludności diecezji świdnickiej stanowią także repatrianci - górnicy z Francji, którzy osiedlili się w okolicach Wałbrzycha. Jednak ludzie, którzy się urodzili na tych terenach stanowią obecnie ogromną większość mieszkańców diecezji (Dolnoślązacy).
Ludność diecezji świdnickiej zatrudniona jest najczęściej w przemyśle i rolnictwie.

4. DUCHOWIEŃSTWO

W diecezji świdnickiej pracuje 338 kapłanów diecezjalnych i 71 kapłanów zakonnych. Kapłani zakonni obsługują 14 parafii, w pozostałych pracują kapłani diecezjalni.
Ponadto w diecezji świdnickiej pełni posługę blisko 500 sióstr zakonnych (z 23 zgromadzeń), zatrudnionych przede wszystkim w pracy katechetycznej, parafialnej i charytatywnej. Na terenie diecezji istnieje 58 domów sióstr zakonnych. 
W 8 zgromadzeniach męskich, w 17 domach zakonnych pracuje ponad 100 księży, ojców i braci zakonnych.

5. UCZELNIE I SZKOŁY KATOLICKIE

W diecezji świdnickiej istnieje Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, erygowane przez Księdza Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca dnia 8 maja 2004 r. Jego patronem został św. Wojciech Biskup i Męczennik. Na początku, z racji konieczności adaptacji budynków siedziby seminaryjnej, formacja alumnów odbywała się w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Niedługo potem w mieście biskupim ruszyły prace remontowe obiektów WSD przy pl. Wojska Polskiego 2.
Świdnickie WSD rozpoczęło swoją działalność w miejscowych obiektach 1 października 2005 r. Pod opieką rektora i dwóch moderatorów alumni I, II i VI (diakoni) roku rozpoczęli rok akademicki już w Świdnicy. Roczniki III, IV i V nadal odbywały formację we wrocławskim MWSD. Od 2008 r. wszyscy alumni studiują w Świdnicy. Łącznie do kapłaństwa przygotuje się 82 alumnów. 
Pierwszym rektorem WSD Diecezji Świdnickiej został ks. dr Adam Bałabuch.
Pierwsza uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej i w Świdnickiej Sekcji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu miała miejsce 29 października 2005 r.

Więcej informacji dotyczących WSD Diecezji Świdnickiej na stronie: www.wsd.diecezja.swidnica.pl.

Od początku istnienia diecezji stworzono możliwość kształcenia się świeckich w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - zaoczne studia magisterskie - punkt dydaktyczny w Świdnicy, w którym na trzech rocznikach studiuje obecnie ok. 60 osób.
Na terenie diecezji istnieje także 14 katolickich placówek oświatowych: m. in. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy. Istnieje ponadto 14 szkół noszących imię Jana Pawła II.

W diecezji istnieje 579 placówek oświatowych różnych typów, w których uczniowie objęci są systematyczną katechizacją. Obecnie na terenie diecezji katechizuje 491 katechetów (w tym 286 osób świeckich, 42 siostry zakonne i 163 kapłanów). 

6. DOMY REKOLEKCYJNE

Na terenie diecezji świdnickiej istnieje szereg domów rekolekcyjnych, służących odpoczynkowi fizycznemu i rozwojowi duchowemu, przyjmujących grupy dziecięce, młodzieżowe i osoby dorosłe. Domy te, szczególnie w okresie wakacyjnym, goszczą również grupy dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, w ramach działalności charytatywnej diecezji.

Dom rekolekcyjny Sióstr Urszulanek
57-256 Bardo, ul. Krakowska 31 a, tel. 74 817 15 26

Dom rekolekcyjny Sióstr Marianek
57-256 Bardo, ul. 1 Maja 12, tel. 74 817 13 68

Dom rekolekcyjny Ojców Sercanów
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Reymonta 1, tel. 74 868 13 17

Dom Pielgrzyma w Wambierzycach
57-411 Wambierzyce, pl. Najśw. Maryi Panny 11, tel. 74 871 91 70

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Caritas Diecezji Świdnickiej
58-321 Zagórze Śląskie, ul. Główna 40, tel. 74 845 33 23

Dom Rekolekcyjny Sióstr św. Elżbiety
58-150 Strzegom, ul. Obywatelska 3, tel. 74 855 18 61

Dom rekolekcyjny Sióstr Jadwiżanek
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kamienna 9, tel. 74 868 16 44

Dom rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 25, tel. 536116217

 

7. STOWARZYSZENIA

W trosce o rozwój duchowy laikatu i kształtowanie jak największej liczby aktywnych katolików świeckich w diecezji świdnickiej powstały nowe stowarzyszenia i ruchy, a wiele z nich funkcjonowało już od dawna: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, Akcja Katolicka, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Światło-Życie, Ruch Domowego Kościoła, Odnowa w Duchu Świętym, Komunia i Wyzwolenie, III Zakon św. Franciszka i in. Dużą pomoc w duszpasterstwie stanowią powołani świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, których jest obecnie 120.

8. MIEJSCA ŚWIĘTE (SANKTUARIA)

Głównym kościołem diecezji jest katedra świdnicka pw. Świętych Stanisława BM i Wacława M, sięgająca powstaniem początków XIII w. Znajduje się w niej otoczony czcią wiernych obraz Matki Bożej Świdnickiej.
Metropolitalne Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary Diecezji Świdnickiej znajduje się w Bardzie. 
Sanktuaria diecezjalne:
1. Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach. Znajduje się w nim figura Wambierzyckiej Królowej Rodzin ukoronowana w 1980 roku przez Prymasa Tysiąclecia - Stefana kard. Wyszyńskiego. 
2. Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" na Górze Iglicznej, gdzie znajduje się jedyna w Diecezji Świdnickiej figura Matki Bożej, osobiście koronowana przej Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 21.VI.1983 r.
3. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu.
4. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Kiełczynie.

Ponadto do szczególnie cennych zabytków architektonicznych należy gotycka bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.

9. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Od początku istnienia diecezja posiada swoją wkładkę w katolickim tygodniku Gość Niedzielny oraz edycję świdnicką tygodnika Niedziela. Świdnicka Kuria Biskupia wydaje kwartalnik informacyjny Świdnickie Wiadomości Kościelne, zawierające bieżące wiadomości z działalności Biskupa Świdnickiego, Kurii Biskupiej i Diecezji. 

Ukazuje się także rocznik – „Biuletyn katechetyczny diecezji świdnickiej”przeznaczony dla proboszczów i katechetów zawierający materiały formacyjne i informacje związane z nauczaniem religii. 

Jesienią 2004 roku ukazał się pierwszy numer rocznika teologicznego - Świdnickie Studia Teologiczne.

10. CARITAS I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

W niespełna 2 miesiące po utworzeniu diecezji świdnickiej, dnia 8 maja 2004 r., JE Ksiądz Biskup Świdnicki Ignacy Dec powołał do istnienia Caritas Diecezji Świdnickiej, w celu lepszego prowadzenia dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego w lokalnym Kościele świdnickim. Obecnie dyrektorem Caritas Diecezji Świdnickiej jest ks. dr Radosław Kisiel. Działalność obejmuje: szkoły, jadłodajnie, świetlice i ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy. Caritas obejmuje stałym codziennym dożywianiem ok. 1300 osób.
Swoją misję Caritas realizuje przez konkretną pomoc materialną różnym potrzebującym pomocy instytucjom; wspiera materialnie szkołę katolicką w Świdnicy i w Wirach, finansuje Centrum Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej w Świdnicy, 10 stacji niepublicznego ZOZ Opieki Caritas, którego dyrektorem jest ks. Jan Gargasewicz, proboszcz parafii w Dobromierzu. W stacjach zatrudnionych jest aktualnie ponad 100 osób.

Więcej informacji dotyczących Caritas Diecezji Świdnickiej na stronie: www.swidnica.caritas.pl