Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej
duchowieństwa diecezji świdnickiej

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Bratnia Pomoc Kapłańska diecezji świdnickiej (dalej skrót: BPK) jest formą ewangelicznej troski o prezbiterów będących na rencie lub emeryturze, a także dla tych, którzy pozostają w trudnej sytuacji zdrowotnej i socjalnej, w tym chorych i niepełnosprawnych.
 2. Podstawowym celem BPK jest niesienie braterskiej pomocy księżom diecezjalnym ze środków tworzonego w tym celu funduszu BPK. 
 3. BPK troszczy się o wszystkich prezbiterów diecezji świdnickiej, także zamieszkujących poza Domem Księży Emerytów. 


§ 2
Fundusz BPK

 1. Fundusz BPK tworzy się z obowiązkowych comiesięcznych składek, wpłacanych na rachunek bankowy przez księży inkardynowanych do diecezji świdnickiej.
 2. Środki funduszu BPK przeznacza się na wsparcie finansowe Domu Księży Emerytów oraz pomoc innym księżom emerytom a także przebywającym na czasowym zwolnieniu lekarskim bądź na urlopie.
 3. O świadczenie nadzwyczajne ze środków funduszu BPK może ubiegać się każdy duchowny diecezji świdnickiej. Należy to uczynić w formie pisemnej. Może tego dokonać w jego imieniu także inny prezbiter.
 4. Wysokość składek oraz lista księży zobowiązanych do ich uiszczania określona jest w odrębnym zarządzeniu.
 5. Środki funduszu BPK niewykorzystane w danym roku kalendarzowym są wykorzystywane w latach następnych. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym diecezji. 
 6. Decyzję o czasowym zwolnieniu z obowiązku wpłacania składek na BPK może podjąć biskup świdnicki. 

§ 3
Kolegium BPK

 1. Funduszem BPK administruje Kolegium powołane przez biskupa świdnickiego. Jego skład tworzą: przewodniczący, sekretarz oraz 3 członków.
  1. przewodniczący – wikariusz generalny biskupa świdnickiego
  2. sekretarz – dyrektor Domu Księży Emerytów
  3. członkowie:
   • wikariusz biskupi ds. duchowieństwa,
   • mianowani przez biskupa świdnickiego przedstawiciele prezbiterów inkardynowanych do diecezji świdnickiej (dwie osoby).
 1. Posiedzenia Kolegium BPK odbywają się co najmniej dwa razy w roku oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego.
 2. Na posiedzeniach Kolegium decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Biskup Świdnicki ma prawo podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach odnoszących się do działań BPK informując o nich Kolegium.
 4. Każdego roku do końca marca przewodniczący Kolegium BPK składa biskupowi świdnickiemu sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków funduszu BPK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. 

† Marek Mendyk
BISKUP ŚWIDNICKI

ks. dr Daniel Marcinkiewicz
notariusz Kurii

Świdnica, dnia 31 stycznia 2021 r

 


.

nr rachunku bankowego do wpłat Bratniej Pomocy Kapłańskiej

79 1240 1473 1111 0011 0368 1103 BANK PEKAO SA

w tytule przelewu proszę zamieścić: BPK