„OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE”

Zgodnie z Art. 62. ust 1. Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

(Było to w materiałach szkoleniowych z 2017 roku na  str. 3 – co prawda nie wytłuszczone  str. 13 pkt 8- sankcje karne)


 

Proboszczów i osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektów budowlanych proszę o pilne sprawdzenie:

1) Czy wszystkie obiekty budowlane mają prowadzone książki obiektów? (jeśli brakuje należy jak najszybciej uzupełnić we własnym zakresie)

2) Czy któryś z zarządzanych obiektów jest obiektem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2?(informacja ta znajduje się na początkowych kartach Książki obiektu)

a) Jeśli NIE – czy są wykonane kontrole, o których mowa w pkt 1 i 2 art. 62 Prawa budowlanego i wpisane do książki obiektu (jeśli czegoś brakuje należy jak najszybciej uzupełnić we własnym zakresie – niemakonieczności informowania PINB)

b) Jeśli TAK - czy są wykonane kontrole, o których mowa w pkt 3 art. 62 Prawa budowlanego i wpisane do książki obiektu – DLA TAKICH OBIEKTÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO konieczne jest zgłoszenie się (w terminie 23-31 października 2018 r. po telefonicznym umówieniu tel.: 74/856-80-43) do PINB w Świdnicy (ul. Parkowa 2, pok. 4)

– Barbara Rajca – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.