W związku z tragicznymi pożarami obiektów sakralnych, których przyczyną mogło być zwarcie instalacji elektrycznej przypominam, że zgodnie z przepisem art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny (w tym także obiekty sakralne) być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

  1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola ta powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Z kolei przepis art. 70 ust 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu sprawdzenie realizacji wyżej przywołanych obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, tj., czy obiekty budowlane posiadają aktualne przeglądy stanu technicznego oraz czy zalecenia z tych przeglądów zostały wykonane.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

Mgr inż. Barbara Rajca