Fundacja "Fides et Educatio" została powołana do istnienia przez biskupa Ignacego Deca 8 lipca 2013 roku. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz zatwierdzonego statutu fundacji. Fundacja "Fides et Educatio" posiada osobowość prawną. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw oświaty. Fundację swoim nadzorem obejmuje również założyciel tj. diecezja świdnicka reprezentowana przez Biskupa Świdnickiego. Celem Fundacji jest tworzenie i prowadzenie katolickich szkół oraz udzielanie wsparcia finansowego szkołom. Realizuje je poprzez dofinansowywanie formacji i dokształcania nauczycieli, wychowawców i uczniów szkół katolickich oraz formacji ich rodziców. Fundacja dofinansowuje również zakup wyposażenia szkół katolickich oraz remonty budynków szkół. Wspiera również działalność szkół w innych obszarach. Fundacja "Fides et Eudcatio" nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody Fundacji stanowią m. in. darowizny, spadki, zapisy, subwencje osób prawnych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz dobrowolne wpłaty osób fizycznych. Cały dochód fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Fundacja „Fides et Educatio”
Pl. Jana Pawła II 2
58-100 Świdnica

Bank PKO BP S.A., I Oddział w Świdnicy

rachunek nr 90 1020 5138 0000 9302 0162 8890

Katolickie niepubliczne gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego w Świdnicy

koszulki religijne