Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składaćw terminie:

– do 28 lutego 2021 r. dla prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku,

– do 30 czerwca 2021 roku dla prac, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

osobiście lub przesyłką pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stroniehttps://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=199180